මෙම පරීක්ෂණය ඔබගේ රුචි අරුචිකම් හඳුනා ගැනීමට අත්වැලකි. එය ඔබේ රුචියට අනුකූල යම් රැකියා/වෘත්තී වෙත ඔබේ අවධානය යොමු කරනු ඇත. ඉදිරි පිටුවල රැකියා/වෘත්තී පාඨමාලා ඉදිරිපත් කොට ඇත.

මෙම පරීක්ෂණය ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිඩ්නි නුවර තාක්ෂණ විශ්වවිද්‍යාලයේ මහාචාර්ය ජේම්ස් ඇතන්සව් මහතාගේ අවසරය මත නිපුණතා සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය මගින් සකස් කර ඇති අතර 2022 වර්ෂයේ දී ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය මගින් තවදුරටත් සංවර්ධනය කර ඇත.


இப்பரீட்சை உங்களின் விருப்பு வெறுப்புகளை அறிந்துகொள்ள கைகூடுக்கும். இது உங்கள் விருப்பத்திற்கு ஏற்ற ஏதேனும் தொழிலை நோக்கி உங்களது கவனத்தை செலுத்தச் செய்யும்.

இந்தச் சோதனையானது ஆஸ்திரேலியாவின் சிட்னி தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகத்தின் பேராசிரியர் ஜேம்ஸ் அதன்சவின் அனுமதியுடன் திறன் மேம்பாட்டுத் திட்டத்தால் தயாரிக்கப்பட்டது மற்றும் 2022 இல் தேசிய கல்வி நிறுவனத்தால் மேலும் அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டது.