මෙම පරීක්ෂණය මගින් රැකියාව/වෘත්තීය හා බැදුණු වැඩ පරිසරයට ගැළපෙන පුද්ගල චර්යාව හඳුනා ගැනීමත්, එයට ගැළපෙන රැකියාව/වෘත්තීය ක්ෂේත්‍රය තෝරා ගැනීමටත්, තෘප්තිමත් ව වෘත්තීය සාර්ථකභාවය ළඟා කර ගැනීමටත් හැකියාව ලැබේ. එමගින් තමන්ට ගැළපෙන රැකියාව/වෘත්තීයට අදාළ අධ්‍යාපන හා පුහුණු අවස්ථා නිවැරදි ව තෝරා ගැනීම සඳහාත් මෙම පරීක්ෂණය උපයෝගී කර ගත හැකිය.

මෙම පරීක්ෂණය ඇමරිකානු ජාතික මනෝවිද්‍යාඥ මහාචාර්ය ජෝන් ලුවිස් හෝලන්ඩ් විසින් සකස් කර ඇති අතර 2022 වර්ෂයේ දී ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය මගින් තවදුරටත් සංවර්ධනය කරන ලදී.


இந்தச் சோதனையானது வேலை/தொழில்சார் மற்றும் தொடர்புடைய பணிச்சூழலுடன் இணக்கமான தனிப்பட்ட நடத்தையை அடையாளம் காணவும், பொருத்தமான தொழில்/தொழில் துறையின் தேர்வு மற்றும் திருப்திகரமான தொழில் வெற்றியை அடையவும் உதவுகிறது. தங்களுக்கு ஏற்ற வேலை/தொழில் தொடர்பான சரியான கல்வி மற்றும் பயிற்சி வாய்ப்புகளைத் தேர்வு செய்யவும் இந்தத் தேர்வு பயன்படும்.

இந்த சோதனை அமெரிக்க உளவியலாளர் பேராசிரியர் ஜான் லூயிஸ் ஹாலண்டால் உருவாக்கப்பட்டது மற்றும் 2022 இல் தேசிய கல்வி நிறுவனத்தால் மேலும் அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டது.